×
«
 

GDPR - Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Kdo Vaše osobní údaje zpracovává

Správce Vašich osobních údajů a zpracovatel Vašich osobních údajů (dále jen „správce“) je nezisková organizace Unie Roska, reg.org. Roska České Budějovice, z.p.s. se sídlem Lipenská 869/17 České Budějovice 370 01, identifikační číslo: 65011732, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka  50633.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Jako společní správci zpracováváme tyto Vaše osobní údaje: datum narození, pohlaví, státní příslušnost, startovní číslo, dosažený čas, povolání, fotografie. Jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefon (tyto údaje jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o registraci k akci mezi námi jako pořadatelem a Vámi jako účastníkem sportovně charitativních kulturních akcí (Trousíme se na Kleť, Hejbni kostrou s budějckou Roskou, Netradiční procházky, nordic walking, PonoRoska, turistický kroužek a ostatní akce organizace Roska České Budějovice, z.p.s., dále jen ,,akce,,) , který se na danou akci registruje).

Pro jaký účel Vaše údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů a to v souvislosti s organizací běžeckých závodů a dalších akcí. Správci údajů zpracovávají Vaše osobní údaje pro tyto účely:

 • Plnění smluvního vztahu

 • Evidence účastníků akce

 • Správa uživatelského účtu ke službám

 • Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb

 • Zlepšení kvality našich služeb a vývoj nových

 • Zobrazování pouze reklam na základě zájmu návštěvníka internetových stránek

 • Provádění analýz a měření

 • Zasílání informací o Rosce České Budějovice a jiných obdobných akcí

 • Zasílání obchodních sdělení

 • Zajištění ochrany zdraví a majetku

 • Účetní a daňové účely

 • Reklamní a marketingové účely

 • Plnění ostatních zákonných povinností

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány konkrétně pro tyto účely

 • e-mail, jméno a příjmení z registračního formuláře, které vyplňujete při vytváření Vašeho ID, zpracováváme pro vytvoření uživatelského účtu, který Vám následně umožní registraci na akci

 • e-mail dále zpracováváme za účelem primární komunikace s Vámi, dále je e-mail zpracováván v případě Vašeho výslovného souhlasu se zasíláním marketingových sdělení třetích osob

 • datum narození u  je zpracováváno za účelem stanovení ceny registrace dle podmínek a pravidel výstupu

 • mobilní telefon zpracováváme za účelem  komunikace mezi pořadatelem a účastníkem v případě mimořádných událostí (například přírodní podmínky či bezpečnostní ohrožení)

 • adresu trvalého bydliště zpracováváme za účelem ochrany životně důležitých zájmů účastníků (například v případě kolapsu a nutného kontaktu složkami záchranného systému), za účelem možné případné písemné komunikace mezi pořadatelem a účastníkem závodu a za účelem vyhodnocení demografické struktury účastníků pro interní potřeby pořadatele

 • Vaše registrace na akcích, výsledky z těchto akcí a další informace vyplývající z účasti na akcích používáme pro zasílání dalších nabídek

 • fotografie a videa z akce jsou zpracovávány za účelem zpravodajské a publikační činnosti Rosky České Budějovice

 • fotografie a videa pro účely propagace pořadatele jsou zpracovávány pouze s Vaším výslovným souhlasem

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme

S ohledem na jednotlivé kategorie osobních údajů a účely jejich zpracování jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě těchto právních důvodů:

 • oprávněný zájem správce údajů : datum narození, pohlaví, státní příslušnost, startovní číslo,fotografie

 • plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření : jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefon

 • souhlas se zpracováním osobních údajů : zasílání marketingových sdělení a nabídek partnerů pořadatelů

 • životně důležitý zájem : jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště

Odkud získáváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje jsou získávány přímo od Vás prostřednictvím těchto komunikačních nástrojů: registrací na www.roska-cb.cz; písemnou registrací na místě konání akce, osobní nebo elektronická komunikace. 

 

Co pro Vás znamená udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů pro marketingové účely

Na základě uděleného souhlasu budou součástí našich e-mailů rovněž nabídky třetích stran, informace o slevách, dalších akcích. V případě udělení souhlasu budeme Vaše údaje dále zpracovávat a poskytovat Vám relevantnější nabídky - jak naše, tak našich partnerů.

Neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely se podle platné právní úpravy ochrany osobních údajů nevztahuje na naše právo zasílat Vám naše  obchodní sdělení/newslettery,

 

Jaká jsou Vaše práva vyplývající z Nařízení

V souladu s Nařízením máte následující práva.

Právo na přístup k osobním údajům

Jako správci údajů jsme povinni Vám poskytnout veškeré informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, jakým způsobem je zpracováváme, na základě jakého právního základu, komu je dále poskytujeme a po jakou dobu je budeme zpracovávat.

Požádat o výpis svých osobních údajů můžete prostřednictvím emailu: roska@roska-cb.cz

 

Právo na opravu osobních údajů

V případě, že dojde ke změně ve Vašich osobních údajích, nebo jsou některé Vaše údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo abychom údaje opravili.

Požádat o opravu svých osobních údajů můžete prostřednictvím emailu: roska@roska-cb.cz

Právo na výmaz

Jako jednotlivec máte právo požádat o vymazání nebo opravu svých osobních údajů v případě, že je splněna některá z následujících podmínek:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly původně získány a následně zpracovávány

 • pokud odvoláte svůj souhlas se zpracováním, které bylo založeno právě na udělení Vašeho souhlasu a není žádný další právní důvod pro zpracovávání

 • Vaše námitka na zpracování údajů na základě oprávněných zájmů správce bude opodstatněná a správná

 • zpracování Vašich osobních údajů je nebo bylo v rozporu s Nařízením

 • nebyl udělen rodičovský souhlas se zpracováním osobních údajů dětí mladších 15 let

Požádat o výmaz svých osobních údajů můžete prostřednictvím emailu: roska@roska-cb.cz

Právo na omezení zpracování

V případě oprávněného využití tohoto práva bude zastaveno zpracovávání Vašich údajů, a to v případě splnění jedné z následujících podmínek

 • dokud neověříme vaše údaje, jejichž správnost zpochybníte

 • zpracování nemá právní základ nicméně Vaší volbou bude omezit zpracování před úplným výmazem osobních údajů

 • Vaše osobní údaje jako správci již nevyužíváme, nicméně Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

Požádat o omezení zpracování svých osobních údajů můžete prostřednictvím emailu: roska@roska-cb.cz

Právo na přenositelnost údajů

Ná základě tohoto práva můžete na vlastní žádost od nás získat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturované podobě pro jejich případné další předání jinému správci. Takto Vám můžeme poskytnou osobní údaje, které jste nám sám poskytl/a, jejich zpracování je založeno na uděleném souhlasu nebo plnění smlouvy a pokud je zpracování prováděno automatizovanými prostředky.

Požádat o výpis svých osobních údajů můžete prostřednictvím emailu: roska@roska-cb.cz

 

Právo vznést námitku

Vaším právem je vznést námitku proti  zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu nebo plnění úkolu ve veřejném zájmu, zpracovávání osobních údajů pro direct marketing a zpracování pro vědecké nebo historické výzkumy nebo statistiky.

Právo související s automatickým zpracováním

Máte právo nebýt předmětem rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování například dle věku, bydliště nebo národnosti.

V případě, že se budete domnívat, že Vaše osobní údaje byly zpracovány v rozporu s Nařízením, je Vaším právem podat stížnost u dozorového orgánu.

Není Vaší povinností osobní údaje poskytovat, nicméně Vaše osobní údaje jsou nezbytnou podmínkou pro vytvoření  registrace na akci a samotnou účast na ní. Toto však neplatí pro neposkytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, kdy je možno a registrovat se na akci i bez tohoto souhlasu.

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nebo předáváním třetí straně za účelem nabídky fotografií z akce máte právo kdykoliv odvolat, zároveň máte právo odvolat každý jiný souhlas, který jste nám udělil/a 

Odvolat svůj souhlas můžete prostřednictvím emailu: roska@roska-cb.cz.

Proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu můžete kdykoliv vznést námitku a vaše údaje nebudou dále pro tyto účely zpracovávány.

Po jakou dobu Vaše osobní údaje uchováváme

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze smlouvy, dále po dobu trvání oprávněných zájmů správce osobních údajů, po dobu, po kterou jsou správci povinni uchovávat údaje podle obecně závazných pravidel předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělil/a souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování a nebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle jejich užití po takto uvedenou dobu:

 • pro marketingové účely po dobu trvání souhlasu se zpracováním pro tento účel

 • pro účely plnění smlouvy po dobu poskytnutí plnění

 • pro evidenci plnění po dobu stanovenou zákonem

 • pro plnění zákonných povinností po dobu stanovenou zákonem

 • v jiných případech po dobu trvání oprávněného zájmu správce osobních údajů

Komu Vaše osobní údaje předáváme

Vaše osobní údaje předáváme zpracovatelům, jejichž součinnost je nezbytná pro organizaci a realizaci akce. Údaje jsou zpracovatelům poskytovány pouze v rozsahu nezbytně nutném a je tak činěno na základě uzavřené zpracovatelské smlouvy. Vaše osobní údaje nejsou poskytovány partnerským subjektům, které se svojí činností nepodílí přímo na realizaci akce a nejsou žádným způsobem poskytovány dalším třetím stranám.

Jedná se především o subjekty poskytující IT služby, účetních služeb, subjekty poskytující tisk  materiálů na akci, zpravodajskou službu před, při a po akci, subjekty, jejichž produkty jsou součástí registračního procesu a také složky integrovaného záchranného systému. Osobní data jsou subjektům poskytována mj. na základě konkrétního úkonu účastníka akce (např. zakoupení daného produktu) a nebo v případě výjimečné události postihující daného účastníka akce. V případě, že jsou data těmto subjektům zasílána, je tak činěno pouze v nejnižším možném rozsahu tak, aby bylo zajištěno poskytnutí služby v odpovídající kvalitě a zároveň vyhověno příslušnému Nařízení.

Vaše osobní údaje nejsou předávány třetím osobám mimo Evropskou unii s výjimkou předání Evropské atletické asociaci do Švýcarska (předání osobních údajů do Švýcarska je možné na základě Rozhodnutí Komise ze dne 26. července 2000 na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající ochraně osobních údajů ve Švýcarsku), společnosti Marathon-Photos.com na Nový Zéland (předání osobních údajů na Nový Zéland je možné na základě Prováděcího rozhodnutí ze dne 19. prosince 2012 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající ochraně osobních údajů na Novém Zélandu) a dále s výjimkou předání Vašich osobních údajů do Spojených států amerických společnosti The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, která je certifikovanou osobou v rámci štítu EU-USA na ochranu soukromí ve smyslu prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 vydaného podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU-USA na ochranu soukromí.

Zpracování souborů cookie

Cookies jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Tato Informace o zpracování osobních údajů je platná a účinná od 25.května 2018.