×
«
 

Smluvní podmínky pro rekondiční pobyty


                  SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO REKONDIČNÍ POBYTY POŘÁDANÉ ORGANIZACÍ ROSKA ČESKÉ BUDĚJOVICEVšeobecné:

 1. Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí závazné registrace k rekondičním pobytům pořádaných organizací Unie Roska - reg. org. Roska Č. Budějovice, z. p. s. (dále jen Roska ČB) pro pacienty s roztroušenou sklerózou, jejich blízké i pro veřejnost.


Rezervace a uzavření smlouvy:

 1. Rezervaci provede klient v registračním formuláři na webových stránkách organizace Roska ČB. 

 2. Registrační formulář obsahuje osobní údaje klienta, přesný termín pobytu, cenu 

a č. účtu organizace. Nedílnou součástí je souhlas s GDPR - GDPR .

 1. Závaznou se registrace pobytu stává uhrazením předem stanovené částky na účet organizace.

 2. Přesná specifikace dopravy, ubytování, stravování a rehabilitačních procedur je uvedená v nabídce zaslané e-mailem.


Cena zájezdu:

 1. Cena zájezdu a její splatnost je předem stanovená a zahrnuje všechny služby uvedené v každé konkrétní nabídce. Tu klient uhradí na účet organizace v daném termínu.

 2. Není-li cena uhrazena ve stanovené lhůtě, je registrace zrušena. 

 3. V případě zrušení pobytu organizací náleží klientovi náhrada v plné výši ceny pobytu. 

 4. V případě zrušení pobytu klientem bude náhrada snížena o storno poplatek. Ten činí při zrušení rezervace pobytu 30 dní a více před zahájením pobytu 200 Kč, 7 až 29 dní před zahájením pobytu 500 Kč, 6 dní a méně před zahájením pobytu 1000 Kč. Pokud klient na pobyt nenastoupí bez udání důvodu, propadá úhrada v plné výši.

 5. V ceně pobytu není zahrnuto pojištění pro případ zrušení účasti klientem. V případě zájmu si toto sjedná účastník individuálně.Práva a povinnosti klienta:

 1. Klient má právo na všechny služby uvedené v nabídce konkrétního pobytu.

 2. Klient může reklamovat případné nedostatky nejpozději 3 dny po ukončení pobytu nejlépe písemnou formou.

 3. Klient má možnost z vážných důvodů oznámit účast náhradní osoby, přičemž tato osoba musí splňovat stejné podmínky účasti, jako původně přihlášený klient. 

 4. Klient je povinen dodržovat zdravotní a další předpisy v místě konání akce a řídit se pokyny organizátorů.

 5. Klient, který vlastním zapříčiněním nevyčerpá všechny služby, nemá nárok na jejich náhradu. 

 6. V případě závažných porušení místních předpisů může být klient z pobytu vyloučen.

 

Práva a povinnosti organizátora:

 1. Poskytnout veškeré služby uvedené v nabídce pobytu. V opačném případě je povinen poskytnout podobné služby nebo finanční náhradu.

 2. Organizátor má právo ze závažných důvodů změnit podmínky pobytu, které neprodleně navrhne klientovi. Ten se do 5 dnů od písemného sdělení rozhodne, zda se pobytu za nových podmínek zúčastní, či nikoliv. V tomto případě má klient nárok na vrácení plné částky ceny pobytu.

 3. Organizátor je oprávněn zrušit pobyt pro nízký počet účastníků. Všem pak náleží plná náhrada zaplacené ceny pobytu.Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti dnem 1. 1. 2022


V Českých Budějovicích dne 20. 12. 2021  


Za Unii Roska - reg. org. Roska Č. Budějovice z. p. s.

Lipenská 869/17

370 01 České Budějovice

IČO: 650 11 732

Věra Švábová

předsedkyně spolku